TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on henkilötietolain (523/1999 10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.05.2018. Viimeisin muutos 31.12.2018.


1. Rekisterinpitäjä


Oulun Kauppakamari ry

Y-tunnus 0210114-7

Uusikatu 53 90120 Oulu


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa


Esa Pellikainen

Uusikatu 53 90120 Oulu

etunimi.sukunimi@chamber.fi

+358-400-682403


3. Rekisterin nimi


Lisää kauppaa -portaalin rekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteen täytäntöönpanoon tai rekisteröidyn antamaan nimenomaiseen suostumukseen.


Henkilötietoja käsitellään yritysten väliseen verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon sekä uutiskirjeen lähettämiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.


Henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa siinä määrin kuin se on välttämätöntä tämän tietosuoja-asetuksen tai asiakassuhteen velvoitteiden toteuttamiseksi (esim. järjestelmän ylläpitäjä). Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijöiden välisissä sopimuksissa huomioidaan EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön vaatimukset.


5. Rekisterin tietosisältö


Rekisteri sisältää tietoja portaalin käyttäjäksi rekisteröityneiden yritysten yhteyshenkilöistä. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai lain noudattamiseksi.


Rekisteriin tallennetaan yhteyshenkilön nimi, asema, yritys, puhelin ja sähköpostiosoite sekä tieto siitä, onko henkilö antanut luvan uutiskirjeen lähettämiseen. Nämä henkilötiedot poistuvat, kun yritys lopettaa palvelun käytön.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään palvelun käytön yhteydessä.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset


Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet


Rekisterin tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.


Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan tietoon oikeutetuilla.


Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden yleisesti

hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Kaikki tietoliikenne käyttäjien ja järjestelmien välillä on salattua. Rekisterin tiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti.


Rekisteri ei sisällä arkaluonteisia tietoja.


10. Tarkastusoikeus


Pääsääntöisesti jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Tietojen tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.


Mikäli henkilö haluaa tarkastaa hänestä tallennetut tiedot, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä vastaa ilman aiheetonta viivytystä, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.


Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon tarkastamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.


11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista


Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.


Mikäli henkilö vaatii korjaamista, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tieto korjataan ilman aiheetonta viivytystä, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.


Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.


12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet


Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista tai häntä koskevien tietojen siirtämistä toiseen järjestelmään.


Mikäli henkilö vaatii poistamista tai tietojen siirtämistä, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Pyyntö toteutetaan ilman aiheetonta viivytystä, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa. Siirrettävät tiedot luovutetaan henkilölle jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.


Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon poistamisesta tai siirtämisestä, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.


Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on lisäksi milloin tahansa oikeus peruuttaa uutiskirjeen vastaanottamiseen antamansa suostumus ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle.

Sivustollamme käytettävät evästeet


Google Analytics


Evästeen käyttötarkoitus: sivustoa koskevan tilastotiedon kerääminen ja analysointi sivuston kehittämiseksi.


© Oulun Kauppakamari